Cookie beleid S.K. Berkenrode

De website van S.K. Berkenrode is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Intern Reglement

Intern Reglement

Intern reglement S.K. Berkenrode

 

1. ALGEMEEN

S.K. Berkenrode afdeling Voetbal maakt deel uit van de VZW. S.K. Berkenrode (ondernemingsnummer 435.938.190).
S.K. Berkenrode is aangesloten bij Voetbal Vlaanderen onder het nummer R61082 (veldvoetbal) en A65057 (zaalvoetbal)
De doelstelling van de afdeling Voetbal is de voetbalsport in al zijn facetten te promoten in een ongedwongen sfeer. Alle aangesloten leden moeten hierbij maximaal spelgelegenheid krijgen.
De afdeling Voetbal bestaat uit volgende onderafdelingen: senioren-, veteranen-, jeugd- en zaalvoetbal.
Het voetbalbestuur coördineert het praktische en sportieve beleid van de verschillende onderafdelingen.
Het intern reglement is een onmisbaar instrument om onze vereniging met enige omvang op een degelijke wijze te besturen.
In het belang van de continuïteit van onze club heeft het voetbalbestuur ook een disciplinaire taak wanneer het intern reglement niet nageleefd wordt.

 

2. ORGANISATIE

Het overkoepelende VZW-bestuur is samengesteld uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en adviserende bestuursleden. Tijdens de maandelijkse VZW-vergadering worden alle zaken besproken die te maken hebben met lidgelden, velden, kantine, financiën, sponsoring, subsidies en evenementen aangevuld met andere dringende en lopende zaken. Leden van de VZW nemen een mandaat op voor 4 jaren. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering worden deze bestuursleden (opnieuw) benoemd of in uitzonderlijke gevallen afgezet.

 

Het bestuur van de afdeling voetbal wordt samengesteld uit de voorzitter, de gerechtigd correspondent, adviserende bestuursleden en de afgevaardigde bestuursleden van de onderafdelingen.
Elke onderafdeling vaardigt minstens één bestuurslid af. Een bestuurslid van een bepaalde afdeling kan zich laten vervangen bij afwezigheid door een erkend lid van de betreffende afdeling op de maandelijkse/tweemaandelijkse vergadering.
De namen van de bestuursleden en aanspreekpunten van de verschillende afdelingen zullen jaarlijks gepubliceerd worden op de website van de club: Berkenrode.be

Het bestuur duidt een scheidsrechterverantwoordelijke aan. Hij behartigt de scheidsrechters belangen zowel binnen de club als naar het verbond.

Tijdens de vergadering van de maand april beslissen de bestuursleden of ze hun mandaat nog voor het volgende jaar verlengen. Nieuwe afgevaardigde bestuursleden worden voorgedragen aan het voetbalbestuur.
Bestuursleden engageren zich minstens voor één voetbalseizoen.
Kandidaturen voor officiële functies opgelegd door Voetbal Vlaanderen dienen ingediend bij de voorzitter voor de maand april. Tijdens de bestuursvergadering van de maand april worden deze functies zoals jeugdverantwoordelijke, seniorenverantwoordelijke en gerechtigd correspondent bekrachtigd door het bestuur.

Het voetbalbestuur kan eventueel personen afvaardigen om naar de maandelijkse vergadering van het overkoepelende VZW-bestuur te gaan om zijn belangen te verdedigen.

2.1. Seniorenraad

 • Is samengesteld uit afgevaardigden, trainers en/of begeleiders van de verschillende ploegen.
 • Komt op vooraf afgesproken data bijeen.
 • Behartigt de praktische en sportieve organisatie van de wedstrijden van senioren en veteranen.
 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.

2.2. Jeugdraad

 • Is samengesteld uit trainers en begeleiders van de verschillende ploegen.
 • In de afdeling zijn specifieke functies voorzien: jeugdcoördinatoren.
 • Komt op vooraf afgesproken data bijeen.
 • Behartigt de praktische en sportieve organisatie van de jeugdwedstrijden.
 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.

2.3. Zaalvoetbal

 • Duidt afgevaardigden aan die de afdeling vertegenwoordigen in het voetbalbestuur.
 • In de afdeling zijn specifieke functies voorzien: voorzitter en gerechtigd correspondent. Deze functies worden opgelegd door Voetbal Vlaanderen.

 

3. LEDEN

Elk lid van de afdeling Voetbal wordt aangesloten bij de KBVB.

Spelende leden betalen een jaarlijks lidgeld.

Alle aangesloten leden worden verondersteld het intern reglement van de afdeling voetbal te kennen en te aanvaarden. Dit reglement is steeds raadpleegbaar via de website. Eenieder die het lidgeld betaalt of een functie uitoefent binnen de club, verklaart zich akkoord met het intern reglement.

Elk lid verbindt zich ertoe geen enkele handeling te verrichten, die de vereniging in welke zin dan ook nadeel kan berokkenen.

Elk lid heeft het recht een wens, een suggestie of een ontevredenheid aan het bestuur kenbaar te maken. Deze kennisgeving gebeurt door een bestuurslid aan te spreken, te mailen of te contacteren via de contact pagina op de website.

OOK NOG BELANGRIJK!

Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging afbeeldingen van hem/haar te maken alsook om die afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment in te trekken. Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed. Meer info vind je op de website van de club onder de GDPR pagina.

In dit kader van de wet op de privacy, verzoeken wij iedereen die bezwaar heeft dat er foto’s van hem/haar worden gepubliceerd op de website, het prikbord of groot scherm dit altijd te melden aan het bestuur, zodat hiermede rekening kan worden gehouden!

 

4. LIDGELDEN & AANSLUITEN

Het bedrag van het lidgeld voor het volgende seizoen wordt vastgelegd door het overkoepelende VZW-bestuur van S.K. Berkenrode ten laatste in de maand maart van het vorige seizoen.

Lidgelden dienen principieel betaald te zijn voor 1 mei om te genieten van de blijverskorting op het basisbedrag. Vanaf 1 mei betaalt iedereen het basisbedrag.

Voor leden wiens lidgeld we niet ontvangen hebben tegen 1 mei, wordt hun lidmaatschap automatisch stopgezet. Diegenen die dan alsnog beslissen om te voetballen en hun lidgeld betalen, dienen zich opnieuw in te schrijven bij de voetbalsecretaris.

 

Uitzonderingen:

 • Leden/vrijwilligers die zich in een bepaalde rol engageren maar nog niet aangesloten zijn als voetballer, kunnen zich aansluiten aan het voordelige tarief indien men betaalt voor 1 mei.
 • Spelertjes voor de U6 die geen wedstrijden gaan spelen, kunnen ook aansluiten aan het voordelige tarief.
 • Als een aangesloten lid, dat lidgeld betaald heeft, door omstandigheden geen enkele officiële wedstrijd kan meevoetballen, is het mogelijk zijn of haar lidgeld éénmalig te verschuiven naar het daaropvolgende seizoen. Vanaf dat deze speler heeft deelgenomen aan een officiële beker- of competitiewedstrijd, vervalt deze regel.
 • Indien het aangesloten lid toch al wenst deel te nemen in het huidige seizoen maar pas na januari een eerste officiële wedstrijd speelt, kan uitzonderlijk de helft van het lidgeld (basisbedrag) overgeheveld worden naar het volgende seizoen.
 • Spelers die aansluiten na 1 januari betalen maar de helft van het lidgeld (basisbedrag) aangezien er ook nog maar de helft van de wedstrijden resten.
 • Leden die hun lidgeld tijdig (voor 1 mei) hebben betaald maar zich toch bedenken, kunnen dit melden aan het voetbalbestuur. Dit kan via mail ([email protected]) of via de contact pagina op de website. Een deel van het betaalde lidgeld kan teruggestort worden maar een administratieve kost van €50 zal ingehouden worden door de club. Dit kan tot uiterst 31 juli, vanaf 1 augustus worden leden die hun lidgeld betaald hebben gezien als effectieve leden.
 • Omdat wij verstaan dat het niet altijd evident is om zulke bedragen meteen te betalen, is het mogelijk een afbetalingsplan te voorzien. Dit wordt eerst aangekaart bij inschrijving en kan mits goedkeuring van VZW en penningmeester in werking treden. Het is echter aan het lid zelf om dit goed op te volgen om gedurende het hele seizoen speelgerechtigd te blijven.

 

5. BEGELEIDERS EN TRAINERS

Elke begeleider/trainer is lid van S.K. Berkenrode afdeling Voetbal.
Bij aanvaarding van zijn taak verbindt hij zich ertoe het algemeen doel van onze vereniging te volgen. De begeleider vormt een belangrijke schakel tussen spelers, ouders en club.

Het bestuur verwacht van een begeleider en in de gevallen van toepassing ook van een trainer:

 • Dat hij zijn taak ter harte neemt als “een goede huisvader”.
 • Dat hij zijn ploeg begeleidt voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • Dat hij zorgt voor de uitnodigingen en dat iedere speler voldoende spelgelegenheid krijgt.
 • Dat hij zorgt voor de administratieve afhandeling van het wedstrijdgebeuren.
 • Dat hij de verplaatsing organiseert naar de uitwedstrijden op een verantwoorde manier.
 • Dat hij bij thuiswedstrijden zorgt voor de reiniging van de beide gebruikte kleedkamers en eventueel die van de scheidsrechter.
 • Dat hij extra aandacht heeft voor de nodige discipline in de kleedkamers zowel uit als thuis.
 • Dat hij zorgt voor de ploegopstelling in overleg met de trainer
 • Dat hij praktische afspraken maakt met de spelers om de goede werking van de ploeg te verzekeren.
 • Dat hij op regelmatige basis de vergaderingen bijwoont van zijn onderafdeling.
 • Dat hij regelmatig aanwezig is op evenementen van de club en zich mee engageert tijdens deze activiteiten.

 

6. FAIR PLAY

Er wordt van de aangesloten leden verwacht dat zij een positieve ingesteldheid hebben tegen zowel de eigen club als tegen de andere clubs, evenals verdraagzaamheid tegen andere leden ongeacht de afkomst, kleur of andere bijzonderheden.

Op het veld gelden de regels van de KBVB. De beslissingen van de scheidrechter, als vertegenwoordiger van het verbond, worden gerespecteerd. Indien er hieromtrent betwistingen zijn, worden ze via de begeleider aan het voetbalbestuur voorgelegd. Het bestuur beslist dan of er verdere stappen worden gezet.

7. VERPLICHTINGEN LEDEN

 • Respect voor begeleiders, trainers, medewerkers en bestuursleden.
 • Respect voor de ter beschikking gestelde kledij, materialen en accommodatie.
 • Naleven van gemaakte afspraken met begeleiders en trainers.
 • Respecteren van het algemene rookverbod in de gebouwen.
 • Als aangesloten speler tracht je aanwezig te zijn op de training, tenzij anders afgesproken met trainer en/of ploegverantwoordelijke.
 • Bij het niet kunnen aanwezig zijn op een wedstrijd waarvoor je bent uitgenodigd, dien je tijdig de begeleider te verwittigen.
 • Elke speler ouder dan 12 jaar is verplicht bij officiële wedstrijden zijn identiteitskaart bij zich te hebben.

 

8. DISCIPLINAIRE MAATREGELEN

Bij onsportief gedrag op of naast het veld of het niet respecteren van het intern reglement, heeft het bestuur het recht de speler of begeleider een disciplinaire maatregel op te leggen. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Bij gele of rode kaarten opgelopen tijdens wedstrijden kan de club, ongeacht de straf uitgesproken door het verbond, supplementaire maatregelen treffen.
De boetes uitgesproken door de KBVB kunnen verhaald worden op de betrokken leden.
Ernstige inbreuken op dit reglement kunnen behandeld worden in de vergadering van het voetbalbestuur.

 

9. Aanspreekpunt integriteit (API)

9.1. Wat houdt deze functie in?

Na het ondervinden van ongewenste omgangsvormen dient de API in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijke wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de API vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt een plan van aanpak samen met de API opgesteld. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning. Tijdens de bestuursvergaderingen van de afdelingen is er een rubriek 'Aanspreekpunt Integriteit' waarbij de ernstige gevallen rond dit thema verder kunnen besproken worden indien nodig. Bij ernstige gevallen wordt ook het VZW-bestuur op de hoogte gebracht.

9.2. Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

 • Agressie en geweld
 • Discriminatie
 • Pesten en/of aanhoudend plagen
 • Roddelen en/of negeren
 • Verbale en/of fysieke intimidatie
 • Seksuele intimidatie

Zeker in minder ernstige gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag stelt contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger of helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met het aanspreekpunt integriteit.

9.3. Hoe kunt u in contact komen met de API?

Je kan het aanspreekpunt integriteit contacteren via onze contactpagina. Selecteer 'aanspreekpunt integriteit' aan bij de rubriek afdeling en je komt dan bij de juiste persoon terecht. Alle vragen/problemen worden vertrouwelijk behandeld. De contactpersoon API neemt dan verder contact met u op.

 

ALLE GEVALLEN, IN HET HUIDIG REGLEMENT NIET VOORZIEN, WORDEN DOOR HET BESTUUR OP DE EERSTVOLGENDE VERGADERING BESLIST.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!