Geschiedenis -

Geschiedenis

Geschiedenis

DE CREATIE VAN SK BERKENRODE, ONZE CLUB

SK Berkenrode

In de Moretus, het nieuwe parochiecentrum van de gemeente Hoboken, ontstond in 1983 het idee om met een voetbalploeg te starten. Met het oog op de jeugd opteerde men dat er naast het jeugdhuis JOH en de plaatselijke jeugdbeweging, namelijk scouts en chiro, ook nood was aan lichamelijke ontspanning. De keuze was snel gemaakt: de meest populaire sport voor de jongeren was voetbal, al was men er reeds van in het begin van overtuigd dat ook allerlei andere sporttakken meer dan welkom waren.

Om dit idee wat meer vorm te geven, besloot Paul Van den Bergh, de toenmalige uitbater van het parochiehuis, samen met een aantal tooghangers op 29 maart 1983 om de oprichting van een nieuwe voetbalploeg te bespreken. Er werd nagegaan of er wel degelijk interesse was, of een sportkring financieel haalbaar zou zijn, wat de mogelijke struikelblokken zouden zijn, enz.

Een week later, op 5 april 1983, was het dan zover. De heren Paul Van Heyst, schepen van de stad Antwerpen, Henri Coenegrachts, Marcel Lauwers, Paul Van den Bergh, Frannçois Van Gansen en Georges Eeckhout hielden de officiële stichtingsvergadering.

De bedoeling was om een hechte vriendenclub op te richten, waar iedereen terecht kon en sportiviteit en fairplay hoog in het vaandel werden gedragen.

Tijdens die eerste vergadering moesten natuurlijk ook een aantal praktische zaken besproken worden. Er werd beslist om te spelen in het Koninklijk Katholiek Sportverbond (K.K.S.F.B.), wat later het K.V.V. zal worden. Deze keuze was redelijk evident gezien de club werd opgericht in het parochiecentrum.

Een heel wat moeilijkere keuze moest gemaakt worden omtrent de terreinen waarop gespeeld kon worden. Er waren naar schatting een 25-tal mogelijke spelers, waardoor men spelgelegenheid moest kunnen bieden voor 2 ploegen. Het parochiecentrum lag midden in het centrum van Hoboken en beschikte dus niet zelf over een terrein. Om dit probleem op te lossen werd de schepen van de stad Antwerpen, Paul Van Heyst, ingeschakeld. De 1ste ploeg kreeg de mogelijkheid om te spelen op het terrein Valaar (Wilrijk) en de 2deploeg speelde op het terrein Stuivenberg (Hoboken).

Ook omtrent de naam van de nieuwe sportvereniging ontstond enige discussie. In eerste instantie viel het oog meteen op Moretusnaar het parochiecentrum, maar dat was niet mogelijk. Er was eerder al een voetbalploeg FC Moretusburg opgericht in Hoboken die speelde in hetzelfde verbond, wat voor te veel verwarring zou zorgen. Toch wilde men het verband met het parochiecentrum, dat ook het clublokaal van deze voetbalclub zou worden, duidelijk aantonen. Daarom werd uiteindelijk gekozen om naar de straatnaam te verwijzen. Berkenrodelei werd zo omgevormd naar Sportkring Berkenrode, alias SKB.

Tijdens de volgende vergadering op 19 april 1983 werd het bestuur van SK Berkenrode verkozen. Ieder kreeg zijn eigen taak.

  • Erevoorzitter: Paul Van Heyst
  • Voorzitter: Henri Coenegrachts
  • Ondervoorzitter + public relations: François Van Gansen
  • Secretaris: Georges Eeckhout
  • Schatbewaarder: Marcel Lauwers
  • Materiaalmeester + hulpsecretaris: Paul Van den Bergh
  • Selectie + trainers: Paul Van den Bergh, Albert Raes, Raymond Loriers
  • Proost: Eerwaarde Heer Guido Wauters

SK Berkenrode werd opgericht als een feitelijke vereniging. Dit hield in dat iedereen solidair verantwoordelijk was. Omdat deze bestuursvorm moeilijk haalbaar is, werd er door het K.K.S.F.B. aangeraden om omgevormd te worden naar een vzw. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd. Toch duurde het nog 5 jaar vooraleer SK Berkenrode in 1988 in het staatsblad verscheen als officiële vzw.

Vzw SK Berkenrode

Zoals reeds eerder vermeld zijn er een aantal afdelingen verenigd onder de vzw SK Berkenrode. Elke sporttak heeft naast zijn eigen bestuur ook een afgevaardigde in de vzw. Het eigen bestuur van elke sporttak staat vooral in voor de communicatie met het sportverbond waar zij in spelen en zijn het aanspreekpunt voor de leden. De afgevaardigde die ook in de vzw zetelt, moet bij elke vergadering een beknopt verslag weergeven van de werking in zijn afdeling.

Indien er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, zoals aankopen, nieuwe initiatieven en probleemsituaties die niet in het afdelingsbestuur opgelost kunnen worden, dienen zij voorgesteld te worden op de vzw-vergadering, waarna een stemming volgt.

De vzw bestaat uit een aantal bestuursleden aangevuld met de afgevaardigden uit de onderafdelingen.
Zij hebben allen stemrecht (cfr. organogram).

De afdeling petanque is niet vertegenwoordigd in het vzw-bestuur.
Zij spelen niet in competitieverband en hebben, behalve het onderhoud van de petanquebanen, geen extra kosten of noden. Indien zij een vrijwilliger (permanent of tijdelijk) willen afvaardigen in het vzw-bestuur is hij/zij altijd welkom.

De vzw zorgt onder andere voor de organisatie van SK Berkenrode. Zij regelen het financieel beleid en de uitbating en onderhoud van de kantine en de voetbalvelden. Zij zijn ook het contactpunt met officiële instanties, politici, advocaten en dergelijke. Ze stellen het interne reglement en de statuten van de vzw op en bespreken afdelingsoverschrijdende punten.

 Overzicht verschillende afdelingen

Zoals eerder vermeld, begint het allemaal met een voetbalploeg. Maar daar blijft het niet bij. Al van bij de stichtingsvergadering laten de hogervernoemde bestuursleden horen dat het de bedoeling is om allerlei verschillende sporttakken, elk met een eigen bestuur, te verenigen onder de koepel SK Berkenrode. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende afdelingen. We hebben bewust gekozen om dit niet chronologisch weer te geven om zo een duidelijk overzicht te bewaren. Voor een chronologisch overzicht verwijzen we naar de bijlagen.

Afdeling herenvoetbal

Wanneer er ruchtbaarheid gegeven wordt aan het idee om vanuit het parochiecentrum een voetbalploeg op te starten, staan heel wat mannen te popelen. De enorme interesse resulteert in een 25-tal beschikbare spelers en dus start de kersverse voorzitter Henri Coenegrachts in het allereerste seizoen reeds met twee elftallen. Het eerste elftal speelt in competitie op de terreinen van het Valaar en het tweede op vrijwillige basis op de terreinen van Stuivenberg.

In september 1984 wordt het enthousiasme weliswaar nog groter en wordt nog een derde elftal opgericht. Het eerste elftal verhuist naar de terreinen van de Metallurgie, de andere twee blijven voetballen op het terrein van Stuivenberg. Alledrie verdedigen ze in de competitie de groen-rode kleuren van Berkenrode met hart en ziel. Het moet en zal een vriendenclub worden.

In het seizoen 1987- 1988 staat de eerste veteranenploeg van SK Berkenrode aan de aftrap en ongeveer tien jaar later wordt de derde seniorenploeg omgevormd tot een tweede veteranenploeg.
De indeling wordt gemaakt op basis van leeftijd waardoor we nu nog steeds spreken over de jong- en oudveteranen.
Inmiddels bestaat dit onderscheid niet meer en ben je speelgerechtigd vanaf 35 jaar, hoewel er 4 spelers mogen meespelen vanaf 30 jaar.

Vervolgens is het wachten tot in 2004 voor een volgende heropleving van de seniorenploegen. Op dat moment is Francis Hendrickx de voorzitter. Vanwege de doorstroom vanuit de jeugd start SK Berkenrode in 2004, 2006 en 2008 met respectievelijk een 3de, 4de en 5de seniorenploeg.

Door de vergrijzing van onze seniorentak wordt het in 2018 duidelijk dat we steeds minder senioren hebben.
2018 werd het jaar dat we zullen toetreden tot Voetbal Vlaanderen en dat we Jeroen Sommer benoemen tot voorzitter van het voetbalbestuur.
We starten het Voetbal Vlaanderen-verhaal met een 1ste eltal, een reserveploeg,  twee veteranenteams.

Afdeling damesvoetbal

Ook de dames zijn al snel van de partij. Ze hebben slechts één seizoen nodig om aan de mannen duidelijk te maken dat zij ook graag aan sport doen. In de lente van 1984 worden zij dan ook uitgenodigd op een bestuursvergadering waarin de voorzitter, Henri Coenegrachts, een aantal voorstellen op tafel werpt. De keuze tussen veldvoetbal, zaalvoetbal of volleybal is snel gemaakt en onder leiding van de voorzitster, José Snijders, is de afdeling Dames zaalvoetbal geboren. Er wordt beslist om gedurende het eerste seizoen enkel te trainen en oefenwedstrijden te spelen, gezien een indoorzaal niet tijdig beschikbaar is.

Door het grote succes van de Berkenrode-dames stijgt het ledenaantal van deze afdeling enorm. Met de komst van een nieuwe voorzitter, Dirk Gielis, wordt beslist om een tweede damesploeg op te richten ter ondersteuning van de eerste. De eerste twee seizoenen spelen ze enkel vriendenmatchen om in 1988 in de officiële competitie te stappen.

Ook met Eddy Van den Bergh als voorzitter van deze afdeling lijkt alles goed te gaan. In 1991 wordt er een derde team opgericht en is er zelfs sprake van een veldvoetbalploeg voor de dames. Uiteindelijk komt dit plan niet van de grond en vanaf het seizoen 1995-1996 begint het mis te lopen. Er komen problemen tussen de verschillende ploegen en de interesse in het zaalvoetbal voor dames ebt weg. In 1997 verdwijnt deze afdeling uit SK Berkenrode.

Natuurlijk vinden velen dit spijtig, zeker omdat er in de jeugd een aantal jonge meisjes voetballen. Na hun 14de kunnen ze niet meer bij de jongens terecht en moeten ze een ander alternatief zoeken. Om deze jonge sportievelingen bij Berkenrode te kunnen houden wordt er een nieuwe damesverantwoordelijke aangesteld. Jan Van den Bergh richt in 1999 de afdeling damesvoetbal op het veld op. De gemiddelde leeftijd van de bereidwillige dames ligt nu veel lager dan bij het zaalvoetbal.

Deze dames blijven maar vriendinnen ronselen en uiteindelijk worden in 2002 en in 2007 respectievelijk een 2de en 3de damesploeg opgericht.

Na enkele woelige jaren besloten we om in het seizoen 2018-2019 verder te gaan met één damesploeg, spelende in de recreatie B-reeks van Voetbal Vlaanderen.

Afdeling jeugdvoetbal

De jeugdwerking van Berkenrode komt pas in 1990 tot stand. De voetbalploeg van de parochie Don Bosco in Hoboken beschikt niet langer over terreinen en verliest zodanig de mogelijkheid om te voetballen. Om hun geliefde sport toch te kunnen blijven beoefenen, splitst de club in twee delen. De ene groep gaat verder onder de naam Jong Don Bosco en speelt op de terreinen van De Heide dat nu wordt bezet de voetbalschool Galatasaray.

De andere groep (met o.a. de hele jeugdwerking) kiest om verder te gaan onder de naam van SK Berkenrode. Zo kunnen ze hun eigen jeugdwerking en bestuur met Jan Van de Putte als jeugdverantwoordelijke behouden, overkoepeld door de vzw Berkenrode.

Oorspronkelijk ontstaan zo de eerste 4 jeugdploegen van Berkenrode. Bijna een ploeg in elke jeugdreeks. In de bloeiperiode met Jan Meuldermans als jeugdverantwoordelijke groeit dit zelfs uit naar bijna twee ploegen per reeks. Natuurlijk schommelt het aantal jeugdploegen seizoen per seizoen, afhankelijk van het aantal leden van deze afdeling. In 2009 heeft SK Berkenrode 9 jeugdploegen onder zijn hoede.

Afdeling darts

Deze afdeling is slechts een kort leven beschoren. Al een hele tijd wordt na de voetbaltraining ter ontspanning met pijltjes gegooid. Niet onverwacht stelt men op de algemene ledenvergadering voor om deze sporttak officieel bij SK Berkenrode te laten horen. Op de stichtingsvergadering van 27 maart 1985 wordt Hugo Oste als voorzitter verkozen. Daar de meeste voetballers zich ook inschrijven in deze gloednieuwe dartsclub stijgt het ledenaantal op korte tijd fenomenaal.

Toch komt er snel een einde aan dit sprookje. Het blijkt allemaal een hype te zijn van korte duur, want op het einde van 1988 blijven er nog maar 6 leden over. Het bestuur besluit om de afdeling darts op te doeken.

Afdeling tafeltennis

Hoewel het tafeltennis pas op 29 mei 1986 onder de vleugels van Berkenrode terecht komt, zijn de eerste idee omtrent de oprichting van een "pingpongploeg" al ontstaan in 1983. Een 40-tal geïnteresseerden komen bij elkaar en stellen een bestuur samen. Ze verhuizen de eerste jaren van her naar der, maar kunnen nergens blijvend terecht tot ze met open armen verwelkomd worden door SK Berkenrode.

De voorzitter van deze afdeling, Frans Bauwelinck, stoomt in het eerste seizoen (1986-1987) al meteen 3 ploegen klaar voor de competitie en reeds één jaar later ook nog een 4de ploeg. In 1994 komt er zelfs een 5de ploeg bij. Uiteraard hoeft men niet in competitie te spelen, want er is ook de mogelijkheid om deze sport puur recreatief te beoefenen. Het aantal ploegen wisselt van jaar op jaar al naargelang de interesse. In 2009 zijn er 2 ploegen ingeschreven in de competitie en in 2010 nog slechts één ploeg.

Afdeling zaalvoetbal heren

Een aantal mannen uit SK Berkenrode willen graag nog eens samen spelen en besluiten in 1994 een zaalvoetbalploeg op te richten. Na enkele jaren is verjonging meer dan welkom, maar gelukkig laat die niet lang op zich wachten. Het zaalvoetbal blijkt erg populair zodat in het seizoen 2004-2005 en in het seizoen 2007-2008 zelfs een 2de en 3de zaalvoetbalploeg worden opgericht. De groei blijft aanhouden, want in 2010-2011 zijn er reeds 4 zaalvoetbalploegen van Berkenrode die allemaal spelen in de officiële competitie.

Afdeling kaarten

In SK Berkenrode is iedereen welkom, zowel jong als oud. Voor de mensen waarbij hun fysiek hen in de steek laat, is er plaats in de kaartclub. Vanaf 1990 komen ze om de twee weken samen in het clublokaal om er hun grootste troeven op tafel te leggen. Tien jaar later, in 2000, wordt deze groep een heel stuk groter. De kaarters van het Macadammekea verliezen hun lokaal en komen sindsdien gezamenlijk een kaartje leggen bij SK Berkenrode. De fusie met de kaartclub eindigt in 2014.

Afdeling fietsclub

Hoewel de meeste mensen bij een fietsclub meteen aan koersfietsen, strakke pakjes en doping denken, gaat het hier wel degelijk om recreatief fietsen. Eddy Wouters, oorspronkelijk een voetbalcoach, wil wel wat meer van de wereld zien dan enkel het voetbalveld uit de buurt. In 2002 overtuigt hij een aantal mensen om doorheen Vlaanderen te trekken met de fiets. Sindsdien maken zij in het zomerseizoen, wanneer er niet gevoetbald wordt, het binnenland onveilig.

Afdeling korfbal

In 2003 komt de korfbalploeg Alcatel Bell uit Hoboken in de problemen. De gelijknamige firma wordt overgenomen door Scanfil en het nieuwe bedrijf heeft andere plannen met de korfbalpleinen. Daarnaast heeft het oude bestuur van de korfbalclub geen fut meer om zich te verzetten tegen de ondergang van hun ploeg. De spelers willen echter niet zomaar opgeven en gaan zelf op zoek naar nieuwe terreinen.
Een van hen, Anne-Marie Colpaert, zelf ook al actief in het dames veldvoetbal, klopt aan bij het bestuur van SK Berkenrode. Hoewel korfbal erg belastend is voor een grasveld, beslist het vzw-bestuur toch deze club met als nieuwe voorzitter Michel Roelandts op te nemen in de Berkenrode-familie. Na heel wat bestuurlijke veranderingen en wisselende spelersin- en uitstromen beslist het bestuur na 11 jaar (2014) om de korfbalafdeling op te heffen.

Afdeling petanque

Deze rasechte volkssport is door iedereen gekend en door de meesten ook bemind. Het duurt dan ook niet lang tot er werk van gemaakt wordt. Wie wil petanquen heeft naast de ijzeren ballen ook een petanquebaan nodig en dus worden de eerste petanquebanen in 1987 zelf aangelegd.

Doordat het clublokaal meermaals van locatie wisselt, wordt het petanque op het achterplan gezet. Op het einde van 2005 worden op aandringen van Luc De Ranter opnieuw plannen gesmeed voor de aanleg van petanquebanen en op 12 mei 2006 volgt de officiële opening. Sindsdien komen de liefhebbers, voornamelijk oude bekenden uit de voetbalafdeling, wekelijks samen om met elkaar te wedijveren. Dit is een louter recreatieve activiteit, er is geen sprake van competitie.

Supportersclub

In tegenstelling tot alle hoger genoemde afdelingen staat de supportersclub "HeyHey" volledig op zichzelf. Ze is met andere woorden onafhankelijk van de vzw Berkenrode. Toch is vermelding hier op zijn plaats aangezien ze opgericht is met het doel de club te steunen waar nodig. Ze kunnen wel autonoom beslissingen nemen en hun geld zelf beheren.

De geruchten over een supportersclub zijn al van bij de start van SK Berkenrode aanwezig, maar de oprichting laat nog 2 jaar op zich wachten. Pas op 19 december 1985 is de supportersclub met Staf Collier als voorzitter een feit. Men wil de supporters en sympathisanten een kans geven zich aan te sluiten om zo de club ook financieel te steunen. Naast het aanmoedigen aan de zijlijn en het verschaffen van informatie over de verschillende ploegen staat plezier centraal. Helaas werd supportersclub HeyHey in 2010 opgeheven.

Foto van de eerste ploeg van SK Berkenrode (1984)

SK Berkenrode (Eerste Elftal 1984) 

Vlnr:

  • boven:

Camille Van Steenacker, Rudy Peeters, Mark Roef, Ado Theugels, Peter Kerckx, Walter Van Hoeck, Gert Ravoet, Stephan Lacasse, Carlo Verhelst.

  • onder:

Jan Gielis, Frank Willemen, Satiss Aziz, Dieter Van Meensel, Carl Bauwens, Frank Neefs, Bert Talboom.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!